நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

Term2-Class1-EVS-TL-Videos


Term:1-Class:1-Subject:Science
Unit:-1.உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருட்கள்
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:1-Class:1-Subject:Science
Unit:-1. Living and Non living things
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Science
Unit:-சத்தான உணவு
Tr.C meenakshisundreswari

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Science
Unit:-1.சுவையான உணவு part 1 - Pg no 51 to 55
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Science
Unit:-1.சுவையான உணவு ப.எண்-51
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Science
Unit:-2.நீர்-மழை பாடல்-ப.எண்-67
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Social
Unit:- our delicious food p.no 51 to 55
Tr.J.JeevalJackline

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Social
Unit:-our delicious food p.no 58 to 63 part II
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Social
Unit:-our delicious food Evaluvation part III p.no 63 to 64
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************

No comments:

Post a Comment