நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

Term2-Class1-Maths-TL-Videos


Term:1-Class:1-Subject:Maths
Unit:-எண்கள் (1-10) NUMBERS
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-Geometry p.no 1to 8 part I
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-Geometry p.no 9to 11part II
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-1.வடிவியல்-ப.எண்-1
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-1.Geometry-p.no-1
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-1.வடிவியல - பக்க எண் 1
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-வடிவியல் பக்க எண்1
Tr.C meenakshi sundareswari

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-வடிவியல் part 2 - பக்க எண் 2 to 7
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-numbers part 2
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-3. அமைப்புகள் ப.எண்_33
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-3.Patterns-p.no-33
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Maths
Unit:-Numbers add pg 27 to 32
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************

No comments:

Post a Comment