நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

Term2-Class1-Tamil-TL-Videos


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-என் நினைவில் ப.எண்-1 (ஐலேசா ஐலேசா பாடல்)
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


*Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-2.விமானத்தில் பறக்கலாம் ப.எண்-26 (எங்கே போறீங்க? பாடல்)
Tr.N.R.Ruckkumani Devi*

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-என் நினைவில் - பக்க எண் 2
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-என் நினைவில்- பக்க எண் 1 - ஐலசா பாடல்
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-யார் என்ன செய்கிறார்கள்? - பக்க எண் 3
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1.கடற்கரைக்குச் செல்வோமா படமும் சொல்லும் - P.no-7
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1.கடற்கரரைக்குச் செல்வோமா! இணைத்துச் சொல்வோம்- Pg no-8
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1.கடற்கரைக்குச் செல்வோமா ஆ வரிசை -Pg.no-13
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-நில்! கவனி! செய்! - பக்க எண் 4
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1.கடற்கரைக்குச் செல்வோமா? - பக்க எண் 5
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:1-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-உயிர் எழுத்துக்கள் 12
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1.என் நினைவில் p no 1to4
Tr.J.Jeeva Jackline

**************************************


Term:1-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-Lesson 1கை வீசம்மா கைவீசு&ப எண்17
Tr.A.David Gnanaraj

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-பெயரைச் சொல்வேன்; எழுத்தை அறிவேன் -பக்க எண் 6
Tr.R.Shalini Magesh

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-5. அறுசுவை அறிவோம்
Tr.MEERAPRIYATHARSINI G

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:- பாடம் 1.அ வரிசை சொற்கள்
Tr. M. Muthukumari

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. ஐலேசா! ஐலேசா! பாடல்: பக்க எண்: 1
Tr.V.Divya

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-3.மழை பாடல்-ப.எண்-40
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-5.அறுசுவை அறிவோம்-ப.எண்-48
Tr.N.R.Ruckkumani Devi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-கடற்கரைக்குச் செல்வோமா - பக்கம்16-19
Tr.Govindarajan R

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-நேர்க்கோணம்
Tr.Govindarajan R

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. ஐலசா ஐலசா பாடல்
Tr.V. Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-மழை பாடல்-p.no 40
Tr.V. Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-எங்கே போறீங்க பாடல்- p.no 26
Tr.V.Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. கடற்கரைக்குச் செல்வோமா! பக்க எண் : 5,6,7,8
Tr.V.Divya

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்- படிப்போம்! எழுதுவோம். பக்க.எண் : 10
Tr.V.Divya

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-முதல் வகுப்பு, தமிழ், ஐலசா! ஐலசா!( பாடல்)
Tr.Bagyalakshmi santhoshkumar

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-முதல் வகுப்பு,தமிழ்,மழை(பாடல்)
Tr.Bagyalakshmi santhoshkumar

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-3. பழமும் படகும்- p.no 34
Tr.V. Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-மழை பாடல்- p.no 40
Tr.V.Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-அறுசுவை அறிவோம் பாடல்-p.no 48
Tr.V.Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-எங்கே போறீங்க? பாடல்-p.no 26
Tr.V. Durgadevi

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-எங்கே போறீங்க? (பாடல்)
Tr.Bagyalakshmi santhoshkumar

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. கடற்கரைக்கு செல்வோமா! பக்க. எண்: 12, 13, 14
Tr.V.Divya

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-1. உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் கா - னா வரிசை அறிமுகம் Pg.NO. 12, 13, 14
Tr.V.Divya

**************************************


Term:2-Class:1-Subject:Tamil
Unit:-உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் கா - னா வரிசை படிப்போம் ! எழுதுவோம் ! Pg. No. 15, 16
Tr.V.Divya

**************************************

No comments:

Post a Comment